Code of Conduct

Gedragscode van The Quality Group GmbH en de aangesloten bedrijven

Gedragscode 

Datum: april 2023 

Ons waardenkompas

Wij, The Quality Group GmbH en alle dochterondernemingen en aangesloten bedrijven die tot onze groep behoren, zijn een jong, groeiend bedrijf in een voortdurend veranderende maatschappij. Wij houden van de daaruit voortvloeiende uitdagingen en proberen nieuwe ontwikkelingen bij te houden.Maar wij zijn ook een bedrijf met verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de maatschappij, onze klanten, onze werknemers en onze zakenpartners. Wij verbinden ons ertoe deze verantwoordelijkheid na te komen door onze dagelijkse beslissingen te nemen in overeenstemming met bepaalde ethische, morele en wettelijke normen. De Gedragscode bevat de inzet voor deze normen, die ons kompas van waarden vertegenwoordigen. Hij dient als richtsnoer en geldt voor ieder van ons, ongeacht zijn of haar positie in ons concern, en is tegelijkertijd de norm die wij ook voor onze zakelijke partners hanteren. 

1. Respect en menselijke waardigheid

Wij respecteren de menselijke waardigheid, eerbiedigen internationaal erkende mensenrechten en houden ons aan internationaal erkende arbeidsnormen. 

Wij behandelen elkaar met respect en waardering. Wij verwerpen elke vorm van onwettige bestraffing, misbruik, intimidatie of andere onwaardige behandeling van werknemers. Wij leven de toepasselijke arbeidswetgeving na in alle arbeidsrelaties en verwachten hetzelfde van onze zakenpartners. 

2. Verbod op kinderarbeid

Wij tolereren geen kinderarbeid en houden ons aan de geldende wettelijke minimumleeftijd voor toelating tot het arbeidsproces. In ieder geval nemen wij geen personen in dienst onder de leeftijd waarop volgens de wet van de plaats van tewerkstelling de leerplicht eindigt en onder de 15 jaar. 

Wij verwachten van onze zakenpartners dat zij de nodige maatregelen nemen om kinderarbeid te voorkomen. 

3. Verbod op dwangarbeid

Wij verwerpen elke vorm van gedwongen of verplichte arbeid, met inbegrip van elke vorm van schuldarbeid, dienstbaarheid, slavernij of slavernijachtige praktijken, mensenhandel of andere onvrijwillige arbeid en diensten die onverenigbaar zijn met de internationaal erkende arbeids- en sociale normen. 

4. Billijke vergoeding

Wij houden ons aan de wettelijke bepalingen bij de beloning van arbeidsdiensten. Wij garanderen dat de door ons betaalde lonen niet lager zijn dan het toepasselijke wettelijke, vaste of branchegebonden minimumloon. 

5. Naleving van de werktijden

Wij houden ons aan de wettelijke bepalingen inzake werktijden, inclusief overwerk, rustpauzes en recuperatieverlof. 

6. Diversiteit en inclusie, non-discriminatie

Onze samenleving is divers en wij zijn dat ook. Wij waarderen deze diversiteit en discrimineren niemand op grond van nationale en etnische afkomst, sociale achtergrond, gezondheidstoestand, handicap, seksuele geaardheid, leeftijd, geslacht, politieke overtuiging, godsdienst of levensbeschouwing. 

7. Eerlijke concurrentieWij streven alleen legitieme zakelijke doelstellingen en praktijken na. Onze zakenpartners hebben een goede reputatie. 

Wij gedragen ons eerlijk en waarderen onze zakenpartners. Wij respecteren de verschillende juridische, economische, sociale en culturele achtergronden en omstandigheden van de landen en regio's waarin wij actief zijn. 

Wij concurreren door prestaties en niet door ongepaste afspraken. Wij praten niet met onze concurrenten over zaken die de concurrentie zouden kunnen beïnvloeden. Ook beperken wij onze zakenpartners niet in hun gedrag ten opzichte van hun concurrenten. Wij maken geen reclame met de merken of eigendomsrechten van andere bedrijven, maar bouwen de reputatie van onze producten en merken op door onze eigen inspanningen. 

8. Verbod op corruptie en omkoping

Wij wijzen elke vorm van omkoping en corruptie af en vermijden zelfs de schijn ervan - bijvoorbeeld in de vorm van het verlenen of aanvaarden van oneerlijke voordelen.

Wij aanvaarden of bieden geen ongepaste uitnodigingen, geschenken of betalingen aan anderen om een concurrentievoordeel te behalen.

Wij handelen in overeenstemming met de toepasselijke import- en exportcontrolevoorschriften en voldoen aan de wettelijke voorschriften ter voorkoming van het witwassen van geld. 

9. Gegevensbescherming en vertrouwelijkheid

Wij hechten veel belang aan de bescherming van onze productontwikkelingen en andere bedrijfs- en zakengeheimen binnen ons concern. In dezelfde mate beschermen wij de gevoelige gegevens en vertrouwelijke informatie die ons zijn toevertrouwd of die ons door onze zakenpartners toegankelijk zijn gemaakt, tegen ongeoorloofde verwerving, gebruik en openbaarmaking.

Wij respecteren de persoonlijke rechten van onze werknemers, zakenpartners en klanten en voldoen aan de toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten voor de verwerking van persoonsgegevens en informatiebeveiliging bij de behandeling van persoonsgegevens. 

10. Verantwoordelijkheid

Wij ontwikkelen en produceren producten voor consumenten. Daarom dragen wij een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van onze klanten. Om deze verantwoordelijkheid na te komen, selecteren wij onze grondstoffen, producenten, leveranciers, samenwerkingspartners en andere zakenpartners op basis van kwaliteitsnormen die garanderen dat onze producten of diensten voldoen aan de relevante wettelijke voorschriften inzake consumentenbescherming. 

Eisen aan onze producenten, leveranciers, samenwerkingspartners en andere zakenpartners

De Gedragscode vertegenwoordigt niet alleen ons kompas van waarden, maar beschrijft ook onze verwachtingen ten aanzien van onze producenten, leveranciers, samenwerkingspartners en andere zakenpartners in onze toeleveringsketens. 

Daarom is het voor ons belangrijk om bij de selectie te weten dat zij ofwel ons Waardenkompas volgen ofwel een vergelijkbare gedragscode toepassen en hetzelfde verwachten van hun contractuele partners. 

Kennisgeving van inbreuken

Iedereen die vermoedt dat er in een bedrijf van The Quality Group sprake is of is geweest van een overtreding van voornoemde regels, heeft de mogelijkheid om contact op te nemen met onze externe ombudspersoon. De ombudsman zal alle informatie objectief en desgewenst anoniem onderzoeken en in samenwerking met de bedrijvengroep passende maatregelen nemen om het incident op te helderen, de overtreding ongedaan te maken en/of verdere incidenten te voorkomen. 

Onze ombudspersoon is op de volgende manieren te bereiken: 

Dr Kathrin J. Niewiarra, advocaat, ombudsvrouw

Sybelstr. 7

D-10629 Berlijn

Tel.: +49 (0) 30 / 4036750-17

TQGG@compliance-aid.com 

compliance-aid-tqgg.hintbox.de - Hintbox 

Handtekening van de algemeen directeur

Stefan Smalla